Найдено 100+ «F»

FACE

Англо-український комп'ютерний словник

1 накреслення шрифту 2 вічко (літери на шрифтоносії)

FACILITIES

Англо-український комп'ютерний словник

1 засоби; устаткування 2 лінія зв'язку

FACSIMILE

Англо-український комп'ютерний словник

1 факсимільна копія, факсиміле 2 факсимільний зв'язок

FACTOR

Англо-український комп'ютерний словник

1. n 1 коефіцієнт; безліч 2 фактор 2. v розкладати на множники

FACTORIZATION

Англо-український комп'ютерний словник

1 розкладання на множники; винесення за дужки 2 факторизація

FAIL

Англо-український комп'ютерний словник

1 відмовляти; виходити з ладу 2 видавати "неуспіх" (при переборі з поверненнями) 3 не виконуватися (про логічну умову); бути помилковим (про твердження)

FAILSAFE SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

помилкостійка (відмовостійка) система

FAILSOFT SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

система з амортизацією відмовлень

FAILURE

Англо-український комп'ютерний словник

відмовлення; вихід з ладу; збій; фатальна помилка (програми)

FALSE

Англо-український комп'ютерний словник

"неправда"; невірне значення логічного вираження чи перемінної

FAMILY

Англо-український комп'ютерний словник

сімейство (1. сукупність об'єктів, що мають спільні риси 2. сукупність спільних продуктів чи засобів)

FAR PLANE

Англо-український комп'ютерний словник

задня площина (у машинній графіці)

FAST PAGE MODE DRAM

Англо-український комп'ютерний словник

(FPM DRAM) динамічний ОЗП з швидким посторінковим режимом доступу

FATHER FILE

Англо-український комп'ютерний словник

вихідна версія (основного) файлу; вихідний файл

FATHER TAPE

Англо-український комп'ютерний словник

вихідна стрічка, стрічка другого покоління

FAULT

Англо-український комп'ютерний словник

помилка; відмовлення; несправність

FEATURE EXTRACTION

Англо-український комп'ютерний словник

виділення ознак (у розпізнаванні образів)

FEED

Англо-український комп'ютерний словник

1 подача (переміщення паперу в друкувальному пристрої) 2 пристрій подачі

FETCH CYCLE

Англо-український комп'ютерний словник

цикл вибірки (у ході якого операнд чи команда зчитується з оперативної пам'яті в реєстр процесора)

FIBER DISTRIBUTED DATA INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(FDDI) передача даних по кабелю (стандарт передачі даних оптичним кабелем з швидкістю близько 100000000 біт за секунду)

FIELD

Англо-український комп'ютерний словник

поле (1. поіменна частина структури даних чи запису; елемент даних 2. частина екрана, бланка, друкованого документа чи носія даних, призначена для визначеного ви

FIELD EXTRACTION

Англо-український комп'ютерний словник

операція вибірки значення поля запису

FIELDPROGRAMMABLE GATE ARRAY

Англо-український комп'ютерний словник

(FPGA) масив програмного поля (тип логічного чіпа, який можна запрограмувати)

FIFO ALGORITHM

Англо-український комп'ютерний словник

послідовний алгоритм, алгоритм типу "першим прийшов - першим вийшов"

FILE

Англо-український комп'ютерний словник

файл (1. послідовність чи безліч однотипних записів 2. поіменна цілісна сукупність даних на зовнішньому носії)

FILE ALLOCATION TABLE

Англо-український комп'ютерний словник

(FAT) таблиця розміщення файлів (структура даних на диску)

FILE DEVICE

Англо-український комп'ютерний словник

файловий пристрій, пристрій з файловою структурою

FILE DISPOSITION

Англо-український комп'ютерний словник

диспозиція (параметр закриття файлу)

FILE EVENT

Англо-український комп'ютерний словник

звертання до файлу; транзакція, обробка запиту

FILE ORGANIZATION

Англо-український комп'ютерний словник

організація файлу (1. метод доступу, застосовуваний до даного файлу 2. фізичне представлення записів файлу та їхнє розташування на зовнішньому пристрої)

FILE OVERFLOW AREA

Англо-український комп'ютерний словник

область переповнення у файловій системі

FILE PROTECTION

Англо-український комп'ютерний словник

1 захист файлу (апаратні чи програмні засоби для запобігання внесення змін у файл) 2 атрибути захисту

FILE SECURITY

Англо-український комп'ютерний словник

захист файлу, обмеження доступу до файлу

FILE SEPARATOR

Англо-український комп'ютерний словник

(FS) символ роздільника файлів (у коді ASCII представлений числом 28)

FILE SERVER

Англо-український комп'ютерний словник

файлова станція, файловий процесор

FILE STORE

Англо-український комп'ютерний словник

файлова пам'ять; файлова система

FILE SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

файлова система (1. частина операційної системи 2. файли, каталоги і керуюча інформація, записані на диск)

FILE VARIABLE

Англо-український комп'ютерний словник

файлова перемінна, перемінна типу "файл"

FILER

Англо-український комп'ютерний словник

1 файлова система 2 сервісна програма роботи з файлами

FILING

Англо-український комп'ютерний словник

запис (занесення) файлу; облік

FILL

Англо-український комп'ютерний словник

1 заповнювати, розписувати (пам'ять) 2 зафарбовувати (у машинній графіці)

FILLAREA ATTRIBUTE

Англо-український комп'ютерний словник

атрибут зафарбовування (у машинній графіці)

FILTER

Англо-український комп'ютерний словник

1 фільтр (програма, що одержує всі дані з вхідного потоку і видає всі результати у вихідний потік) 2 фільтр, шлюз (засоби зв'язку двох однотипних мереж)

FINDING

Англо-український комп'ютерний словник

висновок (в експертних системах)

FINITEELEMENT METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

проекційний (проекційно-різницевий) метод

FINITESTATE GRAMMAR

Англо-український комп'ютерний словник

граматика з кінцевим числом станів, автоматна (регулярна) граматика

FIRE WALL

Англо-український комп'ютерний словник

комбінація апаратного устаткування і програмного забезпечення, що розділяє сітку на кілька частин з міркувань безпеки

FIRMWARE

Англо-український комп'ютерний словник

1 мікропрограмне забезпечення, мікропрограми 2 програма, записана в ПЗП, "зашита" програма

FIRST FIT

Англо-український комп'ютерний словник

метод першого придатного (при розподілі пам'яті)

F

Англо-русский словарь по компьютерам

(условное обозначение стратегий диспетчерирования в соответствии с наименьшим запасом времени ) II сокр. от failure - отказ; повреждение; неисправность; сбой III

F

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) шестая буква норвежского алфавита 2) муз. фа (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

F

Словарь медицинских терминов

F- (англ. fertility плодовитость; син.: половой фактор бактерий, секс-фактор) — плазмида, определяющая конъюгационные свойства мужских штаммов бактерий.

F

Венгерско-русский словарь

röv. Ф ld. Fahrenheit Magyar-orosz szótár.2013.

F

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[foot] — фут * * *сокр.1) [failed] отказавший (); неисправный2) [failure] отказ (); неисправность* * *• градус Фаренгейта • неисправность • неисправный • отказ

F

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) шестая буква норвежского алфавита2) муз. фа (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

F

Аббревиатуры

женский род (существительное)

F

Новый большой англо-русский словарь

[ef] n (pl Fs, f's [efs])1. 6-я буква английского алфавита2. 6-й номер серии3. (F) муз. фа4. (F) амер. отметка «плохо»5. (F) отметка «удовлетворительно»6. в грам

F

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины грузовых автомобилей и автобусов для движения со скоростью до 80 км/чII(Fahrzeugwagen) железнодорожный вагон для перевозки автомобилейIIIзнак, наносимый на

F

Португальско-русский словарь

I m = Fэфе (шестая буква португальского алфавита)II скр от fot физфотPortuguese-russian dictionary.2013.

F

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. авто full — полный (уровень топлива)2. forward — вперед3. (код страны) France4. авто out of country (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный пр

F

Англо-русский словарь технических аббревиатур

F-negative - отрицательный вывод источника напряженияАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

F

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I ( условное обозначение стратегий диспетчерирования в соответствии с наименьшим запасом времени ) II failure отказ; повреждение; неисправность; сбой III false л

F

Англо-русский экономический словарь

1) фин., амер. (обозначение в газетной котировке сделки с ценными бумагами на заграничных рынках; первая буква слова foreign)See:quotation 4)2) фин. (обозначение

F

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Femininum - женский родБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

F

Новый большой англо-русский словарь

[ef] n (pl Fs, f's [efs])1. 6-я буква английского алфавита2. 6-й номер серии3. (F) муз. фа4. (F) амер. отметка «плохо»5. (F) отметка «удовлетворительно»6. в грам

F

Англо-русский словарь Мюллера

F, f [ef] n (pl Fs, F's [efs]) 1) 6-я буква англ. алфавита 2) муз. фа 3) амер. неудовлетвори́тельная оце́нка (в школе и некоторых колледжах) 4) амер. разг. пло́

F

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ef]фанеудовлетворительная оценкаплохо успевающий студент, «двоечник»по шкале Фаренгейтаморская саженьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.r

F

Немецко-русский автосервисный словарь

(Frühzündung) раннее зажиганиеDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

F

Англо-русский словарь биологических терминов

I- double FII сокр. от phenylalanineфенилаланин* * *phenylalanineEnglish-russian biological dictionary.2013.

F

Англо-русский словарь общей лексики

I лингв.; сокр. от feminine женский род II сокр. от foot фут (единица длины; - 30, 48 см) III мор.; сокр. от fathom фатом, фадом, морская сажень IV сокр. от foll

F

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) шестая буква немецкого алфавита2) муз. фа••nach Schema F — по шаблону (делать что-л.)II = Farad эл.ф = фарадаIII = First Class англ. ав.первый классБо

F

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Фтор (F)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

F

Большой медицинский словарь

(англ. fertility плодовитость; син.: половой фактор бактерий, секс-фактор) плазмида, определяющая конъюгационные свойства мужских штаммов бактерий.

F

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) шестая буква немецкого алфавита 2) муз. фа ••nach Schema F — по шаблону (делать что-л.)II = forte ит. муз.форте, громкоIII = Frequenz физ.частотаIV =

F

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

(sostantivo) femminile — существительное женского рода Итальяно-русский словарь.2003.

F

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от footфут (0,305 м)* * *• forward – вперед • full – полный (уровень топлива) English-russian automobile dictionary.2013.

F

Новый большой англо-русский словарь

F [ef] n (pl Fs, f‘s [efs]) 1. 6-я буква английского алфавита 2. 6-й номер серии 3. (F) муз. фа 4. (F) амер. отметка «плохо» 5. (F) отметка «удовлетворительн

F

Большой французско-русский и русско-французский словарь

fémininБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

F

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Коэффициент инбридинга — см. Инбридинга (инцухта) коэффициент. Райта коэффициент инбридинга.Райта коэффициент инбридинга, коэффициент и.1. Вероятность, с которой

F

Большой французско-русский и русско-французский словарь

существительное женского родаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

F

Словарь медицинских терминов

F- (лат. ductio ведение, отведение; син. секс-дукция) — процесс

F

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Faradф, фарадаII сокр. от Faradaykonstanteпостоянная ФарадеяIII сокр. от Federung1) подвеска2) подрессориваниеIV сокр. от FernhörerтелефонV сокр.(adsb

F

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = f6-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

F

Португальско-русский словарь

I скр от farad, fárade физфарадаII m = fPortuguese-russian dictionary.2013.

F

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от family1) семейство 2) семья II сокр. от femaleсамка, матка || женскийIII сокр. от fissionделение (клетки); расщепление, дробление, сегментацияIV сокр.

F

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

в музыке: 1) сокращение музыкального термина forte (см.); 2) употребляемое в Германии и Англии название ноты фа (см.).Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и

F

Венгерско-русский словарь

1. (hang v. betű) ф; (az orosz \f betű régi neve) ферт;2. zene. f (-hang) фа;\f-dúra) fn. — фа-мажор;b) mn. фа-мажорный;\f-dúr hangsor/skála — фа-мажорная гамма;

F

Латинско-русский словарь

fшестая буква латинского алфавита, соответствующая русскому ф; в сокращенияхF — filius, fecit, fidēlis, felixFF — fecēruntF. J. — fiĕri jussitF. M. — fecit monum

F

Англо-русский словарь редакция bed

n. неудовлетворительная оценка, плохо успевающий студент

F

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Femininum- женский родБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

F

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от coefficient de frottementкоэффициент тренияII сокр. от femto...фемто..., фIII сокр. от filtreфильтрIV сокр. от focaleфокусное расстояниеV сокр. от for

F

Англо-русский словарь общей лексики

I [ў§] мн. - Fs, F's [ў§©] (шестая буква англ. алфавита; F - прописная, f - строчная) II 1) муз. а) - F natural фа F sharp — фа-диез F double-sharp — фа-дубль-ди

F

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от (distance) focaleфокусное расстояниеII сокр. от effortусилиеIII сокр. от facteur de bruitкоэффициент шумаIV сокр. от faradфарад, ФV сокр. от Faradayчи

F

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Brennweiteфокусное расстояниеII сокр. от fein1) тонкий 2) мелкий 3) точный 4) чистый III сокр. от fest1) прочный 2) твёрдый 3) неподвижный IV сокр. от

F

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от full полный* * *• forward – вперед• full – полный (уровень топлива)English-russian automobile dictionary.2013.

F

Музыкальная энциклопедия

        1) Шестая буква алфавита музыкального; название и буквенное обозначение VI ступени распространённого в период раннего средневековья звукоряда, осн. тоном

F

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. degree Fahrenheit - градус Фаренгейта; Ф;2. factor - фактор; причина; коэффициент; показатель; фактор; гормон; витамин; управляющий имением;3. factor of safet

F

Большой испанско-русский словарь

I f7-я буква испанского алфавита эфеII грамм.; сокр. от femeninoженский род

F

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = FБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

F

Энциклопедический словарь

F — в музыке: 1) сокращение музыкального термина forte (см.); 2) употребляемое в Германии и Англии название ноты фа (см.).

F

Англо-русский вспомогательный словарь

(сокр.) 1. женщина; женский (пол); 2. пятница; 3. неудовлетворительная оценка; 4. потерпеть неудачу; провалиться; провал; 5. музыкальная нота "фа"; 6. фальшивый,

F

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри число Фарадея (F)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

F

Азербайджанcко-русский словарь

Восьмая буква азербайджанского алфавита.

F

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от degree Fahrenheit) градус Фаренгейта2. (сокр. от fluorine) фторEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

F

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. activity coefficient for molar concentration - молярный коэффициент активности;2. family - семейство; семья;3. female - самка; матка; женский;4. femto-фемто..

F

Религиозные термины

     Шестая буква английского алфавита, у которой нет эквивалента в еврейском языке. Это есть двойное F эолиан, которая по некоторым таинственным причинам

F$

Англо-русский экономический словарь

доллар ФиджиАнгло-русский экономический словарь.

F+

Англо-русский словарь технических аббревиатур

F-positive - положительный вывод источника напряженияАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

F.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от und die folgende Seiteи следующая страница (как ссылка в оглавлении книги)Deutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

F.

Англо-русский металлургический словарь

factor of safetyАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

F.

Немецко-русский геологический словарь

1. [Fahrenheit ]градусы по Фаренгейту2. [Fall ]случайDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

F.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от feriale рабочий день 2) грам. сокр. от femminile женский род 3) см. frutto 3) Итальяно-русский словарь.2003.

F.

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (following) следующий 2) (following page) следующая страница

F.

Англо-русский экономический словарь

фут(ы).foot (feet).ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

F.

Португальско-русский словарь

1) скр от frente авансцена2) скр от fulano такой-то, имярек3) скр от fundo глубина (сцены)Portuguese-russian dictionary.2013.

F.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от filamentнить накала; прямонакальный катодII сокр. от forageбуровая скважинаDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

F.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от Federal Reporterсборник решений Федеральных апелляционных судовАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

F.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= folgende (Seite)след. стр. = следующая страницаБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

F.

Англо-русский словарь Мюллера

f. I feminine noun женский II foot noun футАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

F.

Латинско-русский словарь

femininum - женский родЛатинско-русский словарь.2003.

F.

Португальско-русский словарь

I скр от feminino1) женский 2) грам женский родII скр от folhaлист (книги)III скр от formaформаPortuguese-russian dictionary.2013.

F.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

женскийфутАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

F.

Немецко-русский автосервисный словарь

(Fernsprecher) телефонDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

F.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от followedперед названием судебного решения означает, что данное решение явилось прецедентомАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

F/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[flowing] — фонтанирование с дебитом (о скважине)* * *• from• фонтанирование с дебитомАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

F1

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

F1.См. дочернее поколение.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

F1

Словарь медицинских терминов

F1 - (син. половой фактор замещенный) — F-фактор, содержащий фрагмент хромосомы бактерии.

F1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

первое (дочернее) поколениеПотомство первого экспериментального (искусственного) скрещивания.* * *F1, F2 — символы для обозначения потомства первого (F1), второг

F1

Энциклопедия стрелкового оружия

Пистолет-пулемет F1 Калибр: 9x19mm Luger/ParaВес: 3,26 кг без патроновДлина: 715 ммДлина ствола: 203 ммТемп стрельбы: 600 выстрелов в минутуЕмкость магазина

F1

Англо-русский экономический словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});1) фин., амер. F1 (в системе краткосрочного кредитного рейтинга, используемой компанией "Фитч Рейтингс": рейтин

F1

Большой медицинский словарь

(син. половой фактор замещенный)-F-фактор, содержащий фрагмент хромосомы бактерии.

F1

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

(Formula One)Формула-11. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» № 5. Русак Д.А. Англо-ру

F1 KEY

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

1) кнопка вызова из памяти номеров звонивших абонентов (многофункционального ТФА) 2) вчт. функциональная клавиша F1

F1 LAYER

Англо-русский физический словарь

слой F1English-russian dictionary of physics.2013.

F1 LAYER

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

ионосферный слой на высоте 200 - 300 км

F1, F2, F3

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(finishing mill)порядковые номера чистовых клетей (непрерывного тонколистового стана)Англо-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов

F111

Сборный англо-русский словарь

материал куполаСборный англо-русский словарь.Академик.ру.2011.

F1B MODULATION

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

модуляция сдвигом частоты (без использования модулирующей ЗЧ)

F1METHODE

Немецко-русский автомобильный словарь

fисследовательский метод (оценки детонационной стойкости топлива)Deutsch-russische wörterbuch automobil.2013.

F1METHODE

Немецко-русский автосервисный словарь

f; см. F1-Verfahren Deutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

F1REGION

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

F1-подслой, (дневной) ионосферный подслой, находящийся на расстоянии 160 - 250 км от земной поверхности (для круглосуточной ВЧ-связи)

F1VERFAHREN

Немецко-русский автомобильный словарь

nисследовательский метод (оценки детонационной стойкости топлива)Deutsch-russische wörterbuch automobil.2013.

Время запроса ( 3.334971898 сек)
T: 3.33953981 M: 1 D: 0