Найдено 50+ «K»

KEY

Англо-український комп'ютерний словник

1 ключ 2 клавіша (клавіатури)

KEY IN

Англо-український комп'ютерний словник

друкувати, уводити з клавіатури

KEYBOARD INPUT

Англо-український комп'ютерний словник

1 ввід (даних) з клавіатури 2 дані, введені з клавіатури

KLUDGE

Англо-український комп'ютерний словник

варіантний запис (використовується для обходу системи контролю типів)

KNOWLEDGE ACQUISITION

Англо-український комп'ютерний словник

збір знань; побудова бази знань (при побудові експертної системи чи бази знань)

KNOWLEDGE ENGINEERING

Англо-український комп'ютерний словник

розробка інтелектуального забезпечення; представлення знань

KNOWLEDGEBASED

Англо-український комп'ютерний словник

інтелектуальний; що використовує засоби чи методи штучного інтелекту

ASCII KEYBOARD

Англо-український комп'ютерний словник

клавіатура, яка видає коди клавіш, що натискаються, у коді ASCII

BLIND KEYBOARD

Англо-український комп'ютерний словник

"сліпа" клавіатура (використовується для вводу без відображення на екрані дисплея чи папері)

CANDIDATE KEY

Англо-український комп'ютерний словник

можливий ключ (до реляційної моделі даних)

DISTRIBUTION KIT

Англо-український комп'ютерний словник

дистрибутивний комплект, дистрибутив

DOMAIN KNOWLEDGE

Англо-український комп'ютерний словник

знання проблемної області (частина бази знань)

EXTERNAL KEY

Англо-український комп'ютерний словник

зовнішній ключ (у реляційних базах даних)

JAVA DEVELOPMENT KIT

Англо-український комп'ютерний словник

(JDK) інструментальний пакет підтримки розробок в середовищі Java

MAJOR KEY

Англо-український комп'ютерний словник

1 головний ключ (при сортуванні) 2 первинний ключ (у базах даних)

QWERTY KEYBOARD

Англо-український комп'ютерний словник

клавіатура зі стандартним (американським) розташуванням текстових клавіш

SCULPTURED KEYBOARD

Англо-український комп'ютерний словник

рельєфна клавіатура, клавіатура з рельєфними клавішами

SHIFT LOCK KEY

Англо-український комп'ютерний словник

регістрова клавіша з фіксацією, клавіша переключення регістра

USERDEFINED KEY

Англо-український комп'ютерний словник

1 ключ користувача 2 визначена користувачем клавіша

KAFFIR

Новый большой англо-русский словарь

Kaffir I [ʹkæfə] n южно-афр. 1. 1) кафр (о представителе народности банту) 2) пренебр. кафр, чёрный; представитель (любого) негритянского племени на территории

KALININGRAD

Новый большой англо-русский словарь

Kaliningrad [kəʹli:nıngrɑ:d] n геогр. г. Калининград

KALMUCK

Новый большой англо-русский словарь

Kalmuck [ʹkælmək] n 1. калмык; калмычка the ~s - собир. калмыки 2. калмыцкий язык

KALMYK

Новый большой англо-русский словарь

Kalmyk 1. [ʹkælmık] = Kalmuck 2. [ʹkælmık] a калмыцкий ~ Autonomous Soviet Socialist Republic - ист. Калмыцкая АССР

KAMA

Новый большой англо-русский словарь

Kama I [ʹkɑ:mə] n 1. инд. миф. Кама, бог любви 2. чувственная страсть, вожделение II [ʹkɑ:mə] n геогр. р. Кама

KAMIKAZE

Новый большой англо-русский словарь

kamikaze 1. [͵kæmıʹkɑ:zı] n 1) камикадзе, японский лётчик-смертник 2) самолёт, пилотируемый лётчиком-смертником 2. [͵kæmıʹkɑ:zı] a 1) свойственный, характерный

KAMPUCHEAN

Новый большой англо-русский словарь

Kampuchean 1. [͵kæmpʋʹtʃi:ən] несовр. см. Cambodian I и II 2. [͵kæmpʋʹtʃi:ən] несовр. см. Cambodian I и II

KANAKA

Новый большой англо-русский словарь

Kanaka [kəʹnækə,ʹkænəkə] n канак (уроженец тихоокеанских о-вов, преим. Гавайских)

KANARESE

Новый большой англо-русский словарь

Kanarese [͵kænəʹri:z] n (pl без измен.) 1. представитель народа каннара (в Индии) 2. язык каннара

KANGAROO

Новый большой англо-русский словарь

kangaroo 1. [͵kæŋgəʹru:] n 1. зоол. кенгуру (Macropus gen.) 2. шутл. уроженец Австралии 3. = ~ closure 4. pl ком. жарг. 1) акции западно-австралийских рудник

KANGAROO RAT

Новый большой англо-русский словарь

kangaroo rat [͵kæŋgək(ʹ)ru:ʹræt] зоол. кенгуровая крыса (Dipodomys)

KARA STRAIT

Новый большой англо-русский словарь

Kara Strait [ʹkɑ:rəʹstreıt] геогр. пролив Карские Ворота

KARAKALPAKIA

Новый большой англо-русский словарь

Kara-Kalpakia [kɑ:͵rɑ:kʌlʹpɑ:kıə] n геогр. Кара-Калпакия Republic of ~ - Республика Кара-Калпакия

KARAKORUM RANGE

Новый большой англо-русский словарь

Karakorum Range [͵kɑ:rəʹkɔ:rəmʹreındʒ] геогр. Каракорум (горная система)

KATABASIS

Новый большой англо-русский словарь

katabasis [kɒʹtæbəsıs] n (pl -ses) редк. 1) движение вниз 2) отступление войск

KAZAK(H)STAN

Новый большой англо-русский словарь

Kazak(h)stan [͵kɑ:zəkʹstɑ:n] n геогр. Казахстан Republic of Kazak(h)stan - Республика Казахстан

KAZAN

Новый большой англо-русский словарь

Kazan [kɑ:|ʹzɑ:n,kə{ʹzɑ:n}-] n геогр. г. Казань

KEELIE

Новый большой англо-русский словарь

keelie [ʹki:lı] n шотл. хулиган, головорез

KEENWITTED

Новый большой англо-русский словарь

keen-witted [͵ki:nʹwıtıd] a сообразительный, быстро и легко схватывающий

KEEP AWAY

Новый большой англо-русский словарь

keep away [ʹki:pəʹweı] phr v (from) 1) держаться в отдалении; не находиться вблизи (чего-л.) ~! - не подходи(те)! ~ from the fire! - не подходи(те) близко к ог

KEEP BACK

Новый большой англо-русский словарь

keep back [ʹki:pʹbæk] phr v 1. держаться сзади, в стороне, в отдалении ~! - назад!, отойдите!; не подходить! he kept back - он устранился (от решения вопроса и

KEEP IN

Новый большой англо-русский словарь

keep in [ʹki:pʹın] phr v 1. 1) держаться внутри (чего-л.) ~! - не выходите!; не высовывайтесь! 2) не выпускать, сдерживать we were kept in by the rain - мы не

KEEP OFF

Новый большой англо-русский словарь

keep off [ʹki:pʹɒf] phr v 1. 1) держаться в отдалении, не приближаться ~! - назад!, отойди(те)!; не подходить! ~ the grass! - а) не ходи(те) по траве!; «по газ

KEEPER

Новый большой англо-русский словарь

keeper [ʹki:pə] n 1. см. keep II + -er 2. 1) хранитель ~ of manuscripts [rare books] - хранитель рукописей [редких книг] she is a ~ of my secrets - она хранит

KEEPING

Новый большой англо-русский словарь

keeping [ʹki:pıŋ] n 1. 1) хранение; сохранность in safe ~ - в полной сохранности; в надёжных руках to have smth. in one‘s ~ - иметь что-л. на хранении, хранить

KEESHOND

Новый большой англо-русский словарь

keeshond [ʹkeıs|hɒnd,ʹki:s{hɒnd}-] n кейсхонд (порода собак)

KEET

Новый большой англо-русский словарь

keet [ki:t] n разг. цесарка, особ. цыплёнок цесарки

KEEVE

Новый большой англо-русский словарь

keeve [ki:v] n редк. чан для варки пива или отбеливания

KEFFIYEH

Новый большой англо-русский словарь

keffiyeh [keʹfi:jə] n куфия, головной платок бедуина

KELVIN

Новый большой англо-русский словарь

kelvin [ʹkelvın] n кельвин (единица температуры в системе СИ)

KEN

Новый большой англо-русский словарь

ken I 1. [~] n 1. книжн. круг, предел познаний beyond /out of/ one‘s ~ - за пределами чьих-л. познаний human [widest] ~ - человеческие [самые широкие] познания

KENNEL

Новый большой англо-русский словарь

kennel I 1. [kenl] n 1. 1) собачья конура 2) жалкое, убогое жилище, конура loathsome [ghostly] ~ - отвратительная [жуткая] конура 2. 1) псарня 2) свора охотн

KI

Англо-русский словарь терминов GSM

Individual Subscriber Authentication Key индивидуальный ключ аутентификации абонента. Специфическая для данного абонента конфиденциальная информация, используем

KIND OF ACTION

Англо-русский словарь терминов GSM

"вид действия". Функция, которая информирует о виде действия, предпринятого или инициированного в ходе обработки аварийных сообщений. См. alarm processing

KVZ

Англо-русский словарь терминов GSM

cable branch (Kabelverzweiger) ответвление кабеля

KZUMUX

Англо-русский словарь терминов GSM

Digital-Analog Converter-Multiplexer цифро-аналоговый преобразователь- мультиплексор (аббревиатура Siemens)

A KICK LIKE A MULE

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n infml 1) You be careful. Some of these home-brews have a kick like a mule — Будь осторожен. Некоторые из этих домашних напитков сшибают с ног 2) That exoti

ALL ONE KNOWS

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

adv infml They tried all they knew to be there in time — Они уж постарались прибыть туда вовремя It cost me all I knew not to bash his ugly mug in — Я едва сде

AND I DON'T KNOW WHAT

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml There were pieces of broken glass, empty bottles and I don't know what lying about — Там валялись куски разбитого стекла, пустые бутылки и еще черт з

AND I DON'T KNOW WHAT ALL

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml He likes surfing, kickboxing, skydiving and I don't know what all — Он увлекается серфингом, кикбоксом, воздушной акробатикой и, я не знаю, чем там е

AND I DON'T KNOW WHO

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml My wife has invited all the neighbours, the local teacher, the local doctor and I don't know who — Моя жена пригласила всех соседей: местного учителя

AND ONE KNOWS IT

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml We can expose him at any time and he knows it — Мы можем разоблачить его в любой момент, и он это прекрасно знает He's not coming back and you know

ASS KISSER

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE vulg sl Everybody at the office seems to be an ass kisser but me — На работе кроме меня все лижут задницу шефу

ASS KISSING

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE vulg sl There's too much ass kissing goin' on around here — Здесь все так начальству жопу лижут, что аж противно

CANTERBURY KING'S SCHOOL

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

Кентерберийская королевская школа (старейшая средняя школа Англии; частная, совместного обучения. Основана в 600; ок. 700 учащихся; см. тж. King's School)

HONG KONG FLU

Новый большой англо-русский словарь

Hong Kong flu [ʹhɒŋkɒŋʹflu:] мед. гонконгский грипп

HOUSEMAID‘S KNEE

Новый большой англо-русский словарь

housemaid‘s knee [͵haʋsmeıdzʹni:] мед. воспаление сумки надколенника

Время запроса ( 0.276235619 сек)
T: 0.280971438 M: 1 D: 0