Найдено 100+ «N»

NAKED MACHINE

Англо-український комп'ютерний словник

"гола" машина (без програмного забезпечення)

NAME DAEMON

Англо-український комп'ютерний словник

програма, яка конвертує імена в Internet адреси

NAME RESOLUTION

Англо-український комп'ютерний словник

асоціювання імені з місцем у мережі

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

Англо-український комп'ютерний словник

(NSF) Національна Наукова Фундація (незалежна американська урядова агенція, яка відповідає за впровадження наукоємних технологій)

NATIVE MODE

Англо-український комп'ютерний словник

режим роботи у власній системі команд

NATIVEMODE COMPILER

Англо-український комп'ютерний словник

"рідний" транслятор (що породжує об'єктний код у власній системі команд тієї машини, на якій виконується трансляція)

NATIVEMODE LANGUAGE

Англо-український комп'ютерний словник

мова, трансльована у власну систему команд

NEAR PLANE

Англо-український комп'ютерний словник

передня площина (у машинній графіці)

NEGATION

Англо-український комп'ютерний словник

заперечення (логічна операція чи функція)

NEGATIVE ACKNOWLEDGEMENT

Англо-український комп'ютерний словник

(NAK) негативне квитування, непідтвердження прийому

NEGOTIATION

Англо-український комп'ютерний словник

узгодження (взаємодії двох абонентів мережі)

NEST

Англо-український комп'ютерний словник

гніздо; блок однотипних даних

NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

мережа (1. мережа ЕОМ; мережа передачі даних 2. зв'язний орієнтований граф)

NETWORK ACCESS POINT

Англо-український комп'ютерний словник

(NAP) місце мережевого доступу (де провайдери можуть перекриватись)

NETWORK ACTIVE UPSTREAM NEIGHBOR

Англо-український комп'ютерний словник

(NAUN) у мережі IEEE 802.5 найближчий верхній активний пристрій

NETWORK ARCHITECTURE

Англо-український комп'ютерний словник

архітектура мережі ЕОМ; архітектура мережі передачі даних

NETWORK BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(NetBIOS) мережева базова система вводу/виводу (стандартний мережевий інтерфейс)

NETWORK GENERATION

Англо-український комп'ютерний словник

генерація мережевих засобів (при генерації операційної системи)

NETWORK INTERFACE CARD

Англо-український комп'ютерний словник

(NIC) мережева інтерфейсна карта (карта під PCI чи PCMCIA слот, яка під'єднує до комп'ютера пристрій, що в свою чергу під'єднаний до іншого комп'ютера)

NETWORK LAYER PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

протокол мережевого рівня, мережевий протокол (рівень протоколу мережі передачі даних, що регламентує обмін пакетами даних між двома станціями мережі)

NETWORK NEWS TRANSPORT PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

(NNTP) протокол передачі мережевих новин через TCP/IP

NETWORK PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

мережевий протокол (сукупність правил, що регламентують передачу інформації в мережі)

NETWORK USER INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(NUI) мережевий інтерфейс користувача

NEW TECHNOLOGY FILE SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(NTSF) файлова система нової технології (тип файлової системи, яка забезпечує збоєстійкість та підвищену безпеку файлової структури)

NIC

Англо-український комп'ютерний словник

1 див. «Network Information Center» 2 див. «Network Interface Card»

NIL

Англо-український комп'ютерний словник

1 порожній показник (у мові Паскаль) 2 порожній список (у мові Лісп)

NINE'S COMPLEMENT

Англо-український комп'ютерний словник

порозрядне доповнення в десятковій системі; доповнення до дев'яти

NODE

Англо-український комп'ютерний словник

1 вершина (дерева чи графа) 2 вузол (мережі передачі даних чи мережі ЕОМ)

NONCONTIGUOUS

Англо-український комп'ютерний словник

складається з декількох несуміжних ділянок

NONDESTRUCTIVE BACKSPACE

Англо-український комп'ютерний словник

повернення без видалення (у вивідних пристроях і системах підготовки текстів)

NONEQUIVALENCE

Англо-український комп'ютерний словник

нерівнозначність, нееквівалентність; (операція) що виключає ЧИ

NONIMPACT PRINTER

Англо-український комп'ютерний словник

пристрій безконтактного друку, безконтактний принтер

NONSWAPPABLE

Англо-український комп'ютерний словник

що не вивантажується (про програму чи процес)

NONVOLATILE MEMORY

Англо-український комп'ютерний словник

енергонезалежний запам'ятовуючий пристрій, енергонезалежний ЗП

NONWRAP MODE

Англо-український комп'ютерний словник

режим без автоматичного переносу рядка

NORDER LOGIC

Англо-український комп'ютерний словник

числення предикатів N-ного порядку

NOT OPERATING PROPERLY

Англо-український комп'ютерний словник

(NOP) некоректно працюючий (про комп'ютер, програму, операційну систему)

NPLUSAHALF LOOP

Англо-український комп'ютерний словник

цикл типу "N плюс одна друга", цикл із виходом з середини тіла

N

Англо-русский экономический словарь

бирж. Н (эн)*а) (обозначение ценной бумаги, которой торгуют на Нью-Йоркской фондовой бирже)See:New York Stock Exchange, security 5)б) сокр. от New issue бирж. (о

N

Венгерско-русский словарь

где (на ком / на чем)Magyar-orosz szótár.2013.

N

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[en]нейтральное (положение)нормальное (состояние)Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

N

Англо-русский словарь по полиграфии

1) эн (монотипная единица измерения ширины литеры)2) ширина буквы данного шрифта, равная половине эма, полуэм3) полукруглая шпация (шпация толщиной, равной полов

N

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. asparagine - аспарагин;2. Avogadro number - число Авогадро; 6,023-1023;3. haploid number of chromosomes - гаплоидное число хромосом;4. index of refraction - п

N

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Norway2. авто neutral — нейтральное (положение)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мос

N

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Азот (N)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

N

Англо-русский словарь по пластикам

сокр. от normalнормальныйEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

N

Англо-русский вспомогательный словарь

1. 14-я буква английского алфавита; 2. (разг.) и; 3. север; 4. северный; 5. не; нет; 6. неизвестная величина; 7. переменная величина; 8. энный; 9. нейтральный; 1

N

Большой испанско-русский словарь

I f16-я буква испанского алфавита энеII сокр. от norte; = Nte.северIII сокр. от Nacional; = Nal.национальный

N

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Neutrum - средний родБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

N

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(number)числоАнгло-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и с доп. А. А. Королева.1963.

N

Англо-русский словарь Мюллера

N, n [en] n (pl Ns, N's [enz]) 1) 14-я буква англ. алфавита 2) = en 2); 3) мат. неопределённая величина́;to the nth a) до n-ых (или любы́х) преде́лов; б) безгра

N

Венгерско-русский словарь

1. (hang v. betű) н;2. nyomd. !!84)n" (betűkép) знакMagyar-orosz szótár.2013.

N

Турецко-русский словарь

= -ın IIboya-mak — краситьboyanmak — краситьсяTürkçe-rusça sözlük.2013.

N

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [n] — частота вращения 2. [refractive index] — показатель [коэффициент] лучепреломления 3. [normal] — перпендикулярный * * *• начальные геологические запас

N

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

n.См. haploid number.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

N

Новый большой англо-русский словарь

n [en] n (pl Ns, n‘s [enz]) 1. 14-я буква английского алфавита 2. мат. неопределённая величина 3. употр. вместо имени или фамилии: Mr. N. - господин N.

N

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины грузовых автомобилей и автобусов для движения со скоростью до 140 км/чII(Leistung)1) мощность2) производительностьDeutsch-russische wörterbuch der automobi

N

Англо-русский словарь по машиностроению

I сокр. от normalizedнормализованныйII сокр. от normal solutionнормальный растворАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

N

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от coefficient quelconque ou paramètreкоэффициент; параметрII сокр. от indice de réfractionпоказатель преломленияIII сокр. от nano...нано..., нIV сокр. о

N

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от asparagineаспарагинII сокр. от neutralнейтральный* * *• asparagine• neutralEnglish-russian biological dictionary.2013.

N

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

приставка нано-, равная 109Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

N

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцатая буква азербайджанского алфавита.

N

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erчетырнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

N

Португальско-русский словарь

= nPortuguese-russian dictionary.2013.

N

Латинско-русский словарь

nчетырнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхN. — Numerius (praenomen), numero, numine, nomine, natus, nepos, novus, Nonae, natione, noster (nostro) et

N

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Neutrum - средний родБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

N

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erчетырнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

N

Англо-русский словарь общей лексики

I [ў­] мн. - Ns, N's [ў­Є] четырнадцатая буква англ. алфавита; N - прописная, n - строчная II а) амер.; канад.; сокр. от needs improvement "нужно (ещё) поработат

N

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Nenn-номинальныйII сокр. от Normal-нормальныйIII сокр. от Nutz-полезныйDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

N

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от nailноготь; коготьII сокр. от nasalносовой, назальныйIII сокр. от nerve1) нерв 2) жилка IV сокр. от number1) число; порядковый номер 2) количество * *

N

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = NБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

N

Англо-русский словарь по компьютерам

не, нет; неизвестная величина

N

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Nano-нано- (десятичная приставка к единицам измерения)II сокр. от normalнормальныйDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

N

Новый большой англо-русский словарь

[en] n (pl Ns, ń's [enz])1. 14-я буква английского алфавита2. мат. неопределённая величина3. употр. вместо имени или фамилии:Mr. N. - господин N.Новый большой а

N

Новый большой англо-русский словарь

I[en] n (pl Ns, ń's [enz])1. 14-я буква английского алфавита2. мат. неопределённая величина3. употр. вместо имени или фамилии:Mr. N. - господин N.II[en] n (pl N

N

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от LeistungмощностьII сокр. от NäherungприближениеIII эл.; сокр. от Nebenschlußшунт; ответвлениеIV сокр. от Neperнеп, неперV сокр.(adsbygoogle = window.a

N

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

(sostantivo) neutro — существительное среднего рода Итальяно-русский словарь.2003.

N

Англо-русский словарь по компьютерам

число N (принимающее любое значение ) - ceiling N - floor N

N

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =четырнадцатая буква немецкого алфавитаII = nano-н = нано- (десятичная приставка к единицам измерения)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.20

N

Немецко-русский автосервисный словарь

(Drehzahl) частота вращенияDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

N

Англо-русский словарь по экологии

• 1. азот2. нормаль• климатическая норма• многолетняя средняя* * *• климатическая норма• многолетняя средняя• нормальАнгло-русский словарь по экологии.2011.

N

Англо-русский словарь общей лексики

I лингв.; сокр. от noun; - n. II 1) полигр.; - en 2) мат.; - N неопределённая величина (см. тж. nth) Therefore for any value of n, b(n) is greater than a(n). — П

N

Англо-русский онлайн словарь

неопределенная величина

N

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от composante normale de l'effort de coupeнормальная составляющая усилия резанияII сокр. от néperнепер, НпIII сокр. от newtonньютон, НIV сокр. от nitrogè

N

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = n14-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

N

Аббревиатуры

средний род

N

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[en]неопределенная величинаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

N

Португальско-русский словарь

= Nэне (тринадцатая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

N

Краткий толковый словарь по полиграфии

Эн (монотипная единица измерения ширины литеры); Ширина буквы данного шрифта, равная половине эма, полуэм; Полукруглая шпация (шпация толщиной, равной половине

N

Англо-русский словарь компьютерных терминов

число N ( принимающее любое значение ) - ceiling N - floor N

N

Англо-русский автомобильный словарь

• neutral – нейтральное (положение)• normal – нормальное (состояние)• Н• нейтральное положение; нейтраль• ньютонEnglish-russian automobile dictionary.2013.

N

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[North] — север* * *• начальные геологические запасы нефти в пласте• северАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

N

Новый большой англо-русский словарь

N I [en] n (pl Ns, n‘s [enz]) 1. 14-я буква английского алфавита 2. мат. неопределённая величина 3. употр. вместо имени или фамилии: Mr. N. - господин N. II

N

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Гаплоидное число хромосом (соответственно, 2n - диплоидное и т.д.)* * *N — символ для обозначения: а) величины популяции ; б) в некоторых публикациях — числа сте

N

Англо-русский машиностроительный словарь

сокр. от node узел; узловая точка

N

Англо-русский технический словарь

метакалорийныйАнгло-русский технический словарь.

N

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =четырнадцатая буква немецкого алфавитаII = Nord(en)С = север, нордIII = NewtonН = ньютонБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

N$

Большой испанско-русский словарь

сокр. от (moneda) nacionalв местной валюте

N.

Немецко-русский геологический словарь

[nördlich ]к северуDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

N.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

(вес) неттополденьзаметка; комментарий, примечаниезапискачисло, номервоенно-морской флот, военно-морские силысеверАнгло-русский большой универсальный переводческ

N.

Англо-русский металлургический словарь

normalizedАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

N.

Немецко-русский геологический словарь

[Norden ]северDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

N.

Португальско-русский словарь

скр от nomeимя; названиеPortuguese-russian dictionary.2013.

N.

Латинско-русский словарь

neutrum - средний родЛатинско-русский словарь.2003.

N.

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

(North) север, северныйN. Highway. — Северное шоссе.Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002

N.

Аббревиатуры

noun — имя существительное

N.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) тж. n°, N° сокр. от numero номер 2) сокр. от nostro наш 3) сокр. от nato родившийся 4) сокр. от neutro нейтральный Итальяно-русский словарь.2003.

N.

Англо-русский словарь по социологии

abbrev. 1. число значений или случаев; 2. потребность.* * * сокр. от number Англо-русский словарь по социологии.2011.

N.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от nombreчислоII сокр. от numéroномерDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

N.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от note примечаниеАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

N.

Итальяно-русский автомобильный словарь

(numero) число, номерDizionario italiano-russo Automobile.2013.

N.

Англо-русский словарь по социологии

(number)abbrev.номер.* * *сокр. от numberАнгло-русский словарь по социологии.2011.

N.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [Novellae] лат. Новеллы Юстиниана2) [no year] без указания года3) [number] номер; число4) [numbered] нумерованный5) отменяется, аннулируется (условное об

N.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Neutrum - средний родБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

N.

Англо-русский экономический словарь

национальный; государственный.national.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

N.

Англо-русский словарь Мюллера

n. I net noun (вес) нетто II noon noun полдень III note noun 1) заметка 2)записка 3) примечание IV number noun число V N. - navy noun военно-морские си-лы VI N.

N.

Португальско-русский словарь

скр от NorteсеверPortuguese-russian dictionary.2013.

N.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от number 1) число, номер, № (по порядку) Page n. 10. — Страница № 10; Стр. 10. 2) номер, выпуск, № (журнала, периодического научного издания) Current Is

N/10

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от dezinormalдецинормальный (о растворе)Deutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

N/2

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[north half] — северная половина* * *северная половинаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

N0

Англо-русский словарь технических аббревиатур

molecular density at standard conditions - молекулярная плотность при нормальных условияхАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

N00B

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

www неолог. нуб (уничижительное название новичка или пользователя, делающего непростительные ошибки, как у новичка) см. тж noob Англо-русский универсальный доп

N1

Словарь компьютерных терминов

N1 — (англ. nice one) хороший или (англ. number one) номер один (лучший)

N1 PROBLEM

Англо-русский экономический словарь

межд. эк., фин. = N-th currency problemАнгло-русский экономический словарь.

N2 LASER

Англо-русский физический словарь

азотный лазер, лазер на молекулярном азотеEnglish-russian dictionary of physics.2013.

N2HYDROXYETHYLPIPERAZINEN2ETHANESULFONIC ACID

Англо-русский словарь биологических терминов

N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновая кислотаEnglish-russian biological dictionary.2013.

N2HYDROXYETHYLPIPERAZMENHYDROXYPROPANESULFONIC ACID

Англо-русский словарь биологических терминов

N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-гидроксипропансульфоновая кислотаEnglish-russian biological dictionary.2013.

N2O

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

nitrous oxideАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

N2O

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

закись азотаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

N2O3

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

nitrogen trioxideАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= Numero уст.номерБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

Время запроса ( 1.088951601 сек)
T: 1.092014141 M: 1 D: 0