Найдено 50+ «T»

TAPEBOUNDED

Англо-український комп'ютерний словник

обмежена по пам'яті (про машину Тюринга)

TCP/IP

Англо-український комп'ютерний словник

див. «Transmission Control Protocol/Internet Protocol»

TEMPORARY ERROR

Англо-український комп'ютерний словник

неповторювана (нерегулярна) помилка

TEMPORARY STORAGE

Англо-український комп'ютерний словник

1 робоча пам'ять; буфер 2 тимчасове збереження (даних)

TERMINAL

Англо-український комп'ютерний словник

1 термінал (1. пристрій для взаємодії користувача чи оператора з обчислювальною системою 2. у мережі ЕОМ - будь-який пристрій, що є джерелом чи одержувачем даних

TERMINAL HANDLER

Англо-український комп'ютерний словник

1 термінальний комплекс, термінальний інтерфейсний процесор 2 драйвер термінала

TERMINATION

Англо-український комп'ютерний словник

завершення (виконання процесу, завдання чи операції)

TEXTRETRIEVAL SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

документальна інформаційна система

TIMEBOUNDED

Англо-український комп'ютерний словник

обмежена за часом (про машину Тюринга)

TIMEDIVISION MULTIPLE ACCESS

Англо-український комп'ютерний словник

(TDMA) колективний доступ із квантуванням, колективний доступ з тимчасовим ущільненням (у мережі передачі даних)

TIMEDIVISION MULTIPLEXING

Англо-український комп'ютерний словник

тимчасове мультиплексування, тимчасове ущільнення

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

(TCP/IP) протокол контролю передачі даних/Інтернет протокол

FORMULA TRANSLATOR

Англо-український комп'ютерний словник

(FORTRAN) ФОРТРАН (мова програмування, розроблена компанією IBM у 1956р. Використовувалась для наукових розрахунків)

I/OBOUND TASK

Англо-український комп'ютерний словник

завдання, швидкість виконання якого обмежена швидкістю роботи пристроїв вводу-виводу

INHOUSE TRAINING

Англо-український комп'ютерний словник

підготовка фахівців власними засобами

INPUTBOUND TASK

Англо-український комп'ютерний словник

завдання, швидкість виконання якого обмежена швидкістю вводу даних

INTELLIGENT TERMINAL

Англо-український комп'ютерний словник

інтелектуальний ("важкий") термінал (із власною пам'яттю і мікропроцесором, що представляє засоби редагування і перетворення даних незалежно від роботи ЕОМ, до я

JOBORIENTED TERMINAL

Англо-український комп'ютерний словник

проблемно-орієнтований (спеціалізований) термінал

LOOKUP TABLE

Англо-український комп'ютерний словник

таблиця перетворення, таблиця перекодування

NEW TECHNOLOGY FILE SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(NTSF) файлова система нової технології (тип файлової системи, яка забезпечує збоєстійкість та підвищену безпеку файлової структури)

ONEFORONE TRANSLATION

Англо-український комп'ютерний словник

переклад (трансляція) "один-в-один"

ONLINE TUTORIAL

Англо-український комп'ютерний словник

навчальна програма, діалогова інструкція

OUTPUTBOUND TASK

Англо-український комп'ютерний словник

завдання, швидкість виконання якого обмежена швидкістю виводу даних

POINT TO POINT PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

(PPP) протокол "від місця до місця" (найбільш стандартний протокол для з'єднання домашніх комп'ютерів з Інтернетом через звичайні телефонні лінії)

POINTOFSALE TERMINAL

Англо-український комп'ютерний словник

(POS terminal) касовий термінал (підключений до центрального ЕОМ)

PROGRAM TRANSLATION

Англо-український комп'ютерний словник

1 конвертування програми (у базах даних) 2 трансляція програми

WINDOWING TRANSFORMATION

Англо-український комп'ютерний словник

перетворення для перегляду (у машинній графіці)

WRITEENABLE TAG

Англо-український комп'ютерний словник

наклейка дозволу запису (на дискеті)

WRITEPROTECT TAG

Англо-український комп'ютерний словник

наклейка захисту запису (на дискеті)

THRESHOLD

Англо-русский словарь терминов GSM

порог. Предельное значение, определяемое для счетчика или контрольно-измерительного прибора. Когда значение счетчика превышает установленный порог или когда пока

TRIGGER

Новый большой англо-русский словарь

trigger 1. [ʹtrıgə] n 1. тех. собачка; защёлка 2. 1) воен. спусковой крючок, механизм light ~ - мягкий спуск hard on the ~ - с жёстким спуском to press the ~

TRIGGER MECHANISM

Новый большой англо-русский словарь

trigger mechanism [͵trıgəʹmekənız(ə)m] физиологический триггер (стимул, вызывающий определенное физиологическое состояние или процесс)

TRIGGER MOTOR

Новый большой англо-русский словарь

trigger motor [ʹtrıgə͵məʋtə] воен. спусковой механизм

TRIGGER PRICE

Новый большой англо-русский словарь

trigger price [ʹtrıgəpraıs] начальная цена (на торгах)

TRIGGER SWITCH

Новый большой англо-русский словарь

trigger switch [ʹtrıgəswıtʃ] воен. гашетка

TRIGGERHAPPY

Новый большой англо-русский словарь

trigger-happy [ʹtrıgə͵hæpı] a разг. 1. всегда готовый схватиться за оружие; стреляющий без разбору; стреляющий по поводу и без повода ~ sportsman - (бездумный)

TRIGGERING

Новый большой англо-русский словарь

triggering [ʹtrıg(ə)rıŋ] n инициирование; пуск

TRIGGERMAN

Новый большой англо-русский словарь

triggerman [ʹtrıgə|mæn] n (pl -men [-{ʹtrıgə}men]) 1. 1) гангстер-убийца 2) телохранитель гангстера 2. (фактический) убийца (при групповом нападении, драке и т

TRIGLA

Новый большой англо-русский словарь

trigla [ʹtrıglə] n тригла, морской петух (рыба)

TRIGLOT

Новый большой англо-русский словарь

triglot [ʹtraıglɒt] a трёхъязычный (о словаре и т. п.)

TRIGLY

Новый большой англо-русский словарь

trigly [ʹtrıglı] adv элегантно; опрятно a ~ dressed woman - элегантно одетая женщина

TRIGRAM

Новый большой англо-русский словарь

trigram [ʹtraıgræm] n 1. = trigraph 2. символ, цифра или иероглиф, состоящие из трёх чёрточек

TRIGRAPH

Новый большой англо-русский словарь

trigraph [ʹtraıgrɑ:f] n лингв. триграф; комбинация из трёх букв, обозначающая один звук

TRIKE

Новый большой англо-русский словарь

trike 1. [traık] разг. сокр. от tricycle I, II и III 2. [traık] разг. сокр. от tricycle I, II и III 3. [traık] разг. сокр. от tricycle I, II и III

TRILAMINAR

Новый большой англо-русский словарь

trilaminar [traıʹlæmınə] a трёхслойный

TRILATERAL

Новый большой англо-русский словарь

trilateral [traıʹlæt(ə)rəl] a трёхсторонний

TRILBY

Новый большой англо-русский словарь

trilby [ʹtrılbı] n 1. мужская мягкая фетровая шляпа (тж. ~ hat) 2. pl сл. ноги

TRILITH

Новый большой англо-русский словарь

trilith [ʹtraılıθ] n археол. дольмен

TRILL

Новый большой англо-русский словарь

trill I 1. [trıl] n 1. муз. трель ~s of laughter - образн. заливистый /переливчатый/ смех 2. фон. вибрирующее «р» 2. [trıl] v 1. выводить трель to ~ on a flu

TRIM

Новый большой англо-русский словарь

trim 1. [trım] n 1. 1) порядок, готовность, состояние готовности in ~ - в состоянии готовности in ~ for the game - готовый к игре in poor ~ for a voyage - нег

TRIM SIZE

Новый большой англо-русский словарь

trim size [ʹtrımsaız] окончательный размер страниц книги (после обрезки)

TRIMESTRIAL

Новый большой англо-русский словарь

trimestrial [tr(a)ıʹmestrıəl] a 1. трёхмесячный 2. повторяющийся через каждые три месяца 3. в грам. знач. сущ. периодическое издание, выходящее раз в квартал

TRIMMER

Новый большой англо-русский словарь

trimmer [ʹtrımə] n 1. см. trim III + -er 2. приспособленец, оппортунист 3. кочегар 4. мор. укладчик груза 5. тех. обрезной станок 6. ав. триммер 7. стр. по

TRIMMING

Новый большой англо-русский словарь

trimming 1. [ʹtrımıŋ] n 1. обыкн. pl 1) отделка, украшения a dress with lace ~s - платье, отделанное кружевами 2) приукрашивание tell me the truth without an

TRIMONTHLY

Новый большой англо-русский словарь

trimonthly [traıʹmʌnθlı] a трёхмесячный

TRIMORPHIC

Новый большой англо-русский словарь

trimorphic [traıʹmɔ:fık] a спец. триморфный

TRIMOTOR

Новый большой англо-русский словарь

trimotor [traıʹməʋtə] n трёхмоторный самолёт

TRIMUON

Новый большой англо-русский словарь

trimuon [traıʹmju:ɒn] n физ. тримюон, тройка мюонов

TRINE

Новый большой англо-русский словарь

trine 1. [traın] n 1. 1) триада; тройка 2) (Trine) рел. Троица 2. pl тройня 2. [traın] a 1. тройной ~ immersion [aspersion] - тройное погружение [окропление]

TRINIDAD AND TOBAGO

Новый большой англо-русский словарь

Trinidad and Tobago [ʹtrınıdædəndtəʹbeıgəʋ] геогр. Тринидад и Тобаго Republic of ~ - Республика Тринидад и Тобаго

TRINITY

Новый большой англо-русский словарь

trinity 1. [ʹtrınıtı] n 1. триединство; троичность 2. (Trinity) рел. Троица; триединство doctrine of the Trinity - доктрина триединства the Holy Trinity - Свя

TRINKET

Новый большой англо-русский словарь

trinket 1. [ʹtrıŋkıt] n 1. безделушка, брелок; дешёвое украшение 2. пустяк 2. [ʹtrıŋkıt] v (with) интриговать, составлять тайный заговор (против кого-л.)

TRINKETRY

Новый большой англо-русский словарь

trinketry [ʹtrıŋkıtrı] n собир. безделушки; украшения

TRIPARTITE

Новый большой англо-русский словарь

tripartite [traıʹpɑ:taıt] a 1. трёхсторонний, тройственный ~ conference - конференция /совещание/ трёх держав ~ alliance - тройственный союз ~ treaty - трёхст

TRIPARTITE SYSTEM

Новый большой англо-русский словарь

tripartite system [traıʹpɑ:taıt͵sıstım] трёхвидовая система образования (со средними школами трёх типов - классическими, средними современными и техническими)

TRIPARTITION

Новый большой англо-русский словарь

tripartition [͵traıpɑ:ʹtıʃ(ə)n] n деление на три части; раздел the ~ of a defeated country - раздел побеждённой страны на три части

TRIPE

Новый большой англо-русский словарь

tripe [traıp] n 1. рубец (часть желудка жвачного животного - обыкн. как кушанье) 2. требуха (кишки и т. п.) ~ butcher - торговец требухой ~ shop, ~ butcher‘s

TRIPHIBIOUS

Новый большой англо-русский словарь

triphibious [traıʹfıbıəs] a спец. происходящий или действующий на земле, на море и в воздухе ~ warfare - война, ведущаяся на суше, на море и в воздухе

TRIPLE

Новый большой англо-русский словарь

triple 1. [ʹtrıp(ə)l] n 1. тройное количество to increase to ~ its original size - увеличиваться втрое по сравнению с первоначальным размером 2. тройка, три (п

TRIPLE THREAT

Новый большой англо-русский словарь

triple threat [͵trıp(ə)lʹθret] 1. универсальный футболист (одинаково хорошо владеющий обводкой, ударом и скоростью) 2. универсальный специалист; человек, одинак

TRIPLEA

Новый большой англо-русский словарь

triple-A [͵trıp(ə)lʹeı] a самый надёжный в финансовом отношении (о ценных бумагах и т. п.)

TRIPLEDECKER

Новый большой англо-русский словарь

triple-decker [͵trıp(ə)lʹdekə] n трёхпалубное судно

TRIPLEHEADER

Новый большой англо-русский словарь

triple-header [͵trıp(ə)lʹhedə] n спорт. три соревнования на одной спортивной арене в течение одного дня

TRIPLET

Новый большой англо-русский словарь

triplet [ʹtrıplıt] n 1. тройка (три предмета, лица) 2. 1) тройняшка, близнец из тройни 2) pl тройня to give birth to ~s, to have ~s - родить тройню 3. стих.

TRIPLICATE

Новый большой англо-русский словарь

triplicate 1. [ʹtrıplıkıt] n 1. одна из трёх копий in ~ - в трёх экземплярах 2. pl три совершенно одинаковых предмета 2. [ʹtrıplıkıt] a 1. тройной 2. (состав

TRIPLICATION

Новый большой англо-русский словарь

triplication [͵trıplıʹkeıʃ(ə)n] n 1. утроение 2. тираж в три экземпляра

TRIPOD

Новый большой англо-русский словарь

tripod 1. [ʹtraıpɒd] n 1. тренога, штатив, треножник folding ~ - складной треножник 2. стул, стол и т. п. на трёх ножках 3. с.-х. вешала (для сушки сена) 2.

TRIPOLAR

Новый большой англо-русский словарь

tripolar [traıʹpəʋlə] a с тремя полюсами, трёхполюсный

Время запроса ( 0.138345018 сек)
T: 0.142554515 M: 1 D: 0