Найдено 100+ «U»

UART

Англо-український комп'ютерний словник

див. «Universal Asynchronous Receiver/Transmitter»

UDMA 100

Англо-український комп'ютерний словник

cім'я швидкодіючих режимів обміну даними з жорсткими дисками, що забезпечують швидкість 100 Мбайт/с

UDMA 133

Англо-український комп'ютерний словник

cім'я швидкодіючих режимів обміну даними з жорсткими дисками, що забезпечують швидкість 133 Мбайт/с

UDMA 66

Англо-український комп'ютерний словник

cім'я швидкодіючих режимів обміну даними з жорсткими дисками, що забезпечують швидкість 66 Мбайт/с

ULTRA HIGH FREQUENCY

Англо-український комп'ютерний словник

(UHF) ультра високі частоти (300 MHz - 3 GHz)

ULTRA LARGESCALE INTEGRATION

Англо-український комп'ютерний словник

(ULSI) ультра великомасштабна інтеграція (понад 1000000 електронних компонентів на чіп)

UNARY OPERATOR

Англо-український комп'ютерний словник

знак унарної (одномісної) операції

UNATTENDED

Англо-український комп'ютерний словник

працюючий без оператора (про обчислювальну систему)

UNBALANCED BRACKETS

Англо-український комп'ютерний словник

незакриті (квадратні) дужки; незбалансовані дужки

UNBOUND VARIABLE

Англо-український комп'ютерний словник

незв'язана перемінна (не має значення)

UNBUNDLED ATTRIBUTE

Англо-український комп'ютерний словник

конкретний атрибут (у машинній графіці)

UNCONDITIONAL BRANCH, UNCONDITIONAL JUMP

Англо-український комп'ютерний словник

безумовний перехід, операція безумовного переходу

UNDECLARED SYMBOL, UNDEFINED SYMBOL

Англо-український комп'ютерний словник

невизначений символ, невизначений ідентифікатор

UNDERFLOW

Англо-український комп'ютерний словник

1 утрата значимості, негативне переповнення 2 вихід за нижню границю

UNDERLYING STRUCTURE

Англо-український комп'ютерний словник

глибинна структура; внутрішня структура

UNDO

Англо-український комп'ютерний словник

відкат, скасування (команди); повернення (у діалогових редакторах і системах програмування)

UNDOCUMENTED FEATURE

Англо-український комп'ютерний словник

неописаний засіб (програмного продукту)

UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER

Англо-український комп'ютерний словник

(URI) адреса ресурсу, доступного через інтернет

UNIFORM RESOURCE NAME

Англо-український комп'ютерний словник

(URN) URI, який є доступним протягом досить тривалого часу

UNIFORM SCALING

Англо-український комп'ютерний словник

однорідне масштабування (у машинній графіці)

UNINITIALIZED VARIABLE

Англо-український комп'ютерний словник

неініціалізована перемінна (що має невизначене значення)

UNIPLEXED INFORMATION AND COMPUTING SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(UNIX) Юнікс (операційна система, розроблена Кеном Томпсоном і Денісом Рітчі в компанії ATA&T Bell Laboratory в 1969р. для використання в міні комп'ютерах. Напис

UNIT

Англо-український комп'ютерний словник

1 (функціональний) пристрій 2 елемент; одиниці 3 модуль (програми) 4 одиниця виміру

UNIT SEPARATOR

Англо-український комп'ютерний словник

(US) символ роздільника елементів (у коді ASCII представлений числом 31)

UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER/TRANSMITTER

Англо-український комп'ютерний словник

(UART) універсальний асинхронний прийомопередавач (інтегральна схема, яка замінює паралельний потік даних на послідовний і навпаки)

UNIVERSAL SERIAL BUS

Англо-український комп'ютерний словник

(USB) зовнішня послідовна шина, що дозволяє під'єднати до PC периферійні пристрої різних типів

UNIVERSAL SET

Англо-український комп'ютерний словник

универсум, універсальна безліч

UNIX

Англо-український комп'ютерний словник

див. «UNIpleXed Information and Computing System»

UNIXTOUNIX ENCODING

Англо-український комп'ютерний словник

(UUENCODE) старий спосіб додавання 8-бітних двійкових файлів до e-mail

UNLOAD

Англо-український комп'ютерний словник

1 знімати (носій із зовнішнього запам'ятовуючого пристрою) 2 розвантажувати (обчислювальну систему)

UNMASKED INTERRUPT

Англо-український комп'ютерний словник

дозволене (немасковане) переривання

UNPACKED DECIMAL REPRESENTATION

Англо-український комп'ютерний словник

незапакований формат представлення десяткових чисел

UNPRINTABLE CHARACTER

Англо-український комп'ютерний словник

1 символ, що не друкується, (не має стандартного графічного представлення) 2 керуючий символ

UNSTRUCTURED EXIT

Англо-український комп'ютерний словник

неструктурний вихід (у мовах структурного програмування)

UNSUPPORTED PROGRAM

Англо-український комп'ютерний словник

програма, що не підтримується розроблювачем

UNWIND

Англо-український комп'ютерний словник

1. n повернення у вихідний стан; вихід з декількох вкладених блоків (при обробці особливої ситуації) 2. v розкривати цикл (перетворити в програмі цикл в еквівал

UP OPERATION

Англо-український комп'ютерний словник

операція "звільнити", звільнення (семафора)

UPDATE

Англо-український комп'ютерний словник

1. n оновлення, модифікація 2. v оновлювати, модифікувати

UPDATE BY COPY

Англо-український комп'ютерний словник

модифікація зі створенням нової версії

UPDATE IN SITU

Англо-український комп'ютерний словник

модифікація без створення нової версії, модифікація на місці

UPGRADE

Англо-український комп'ютерний словник

удосконалювати, збільшувати потужність

UPLOAD

Англо-український комп'ютерний словник

завантажувати, пересилати (у головну ЕОМ)

UPPERCASE

Англо-український комп'ютерний словник

заголовна; прописна верхнього регістра (про букви)

UPWARD COMPATIBILITY

Англо-український комп'ютерний словник

сумісність знизу нагору (з молодшими чи пізніше розробленими моделями)

UPWARD REFERENCE

Англо-український комп'ютерний словник

посилання нагору (у програмі з перекриттями)

USB 1.1

Англо-український комп'ютерний словник

обмін даними із швидкістю до 12 Мбіт/сек

USB 2.0

Англо-український комп'ютерний словник

обмін даними із швидкістю до 480 Мбіт/сек

USE BIT

Англо-український комп'ютерний словник

біт використання (у системах з віртуальною пам'яттю)

USER ACCOUNT

Англо-український комп'ютерний словник

бюджет користувача; дані про бюджет користувача

U

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

принятый в высшем обществе, "культурный" (обозначение характеризует словоупотребление и отчасти детали поведения; предполагается, что для речи U характерно употр

U

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от Unknown неопределенное состояние

U

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

амер. транскр. read as in 'cub'Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

U

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от unité; = U.Dictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

U

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = u21-я буква французского алфавитаen U — U-образный, подковообразныйБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

U

Англо-русский словарь по биотехнологиям

урацил (сокр. У)English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

U

Англо-русский экономический словарь

единица.unit.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

U

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

1. у, в ~ mnie у (в) мене byłem ~ lekarza я був у лікаря 2. при, коло, побіч, біля (поблизу чого) ~ źródeł коло (біля) джерел ~ drzwi біля дверей miecz ~ b

U

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать первая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

U

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. coefficient of heat transfer - коэффициент теплопередачи;2. intrinsic energy - внутренняя энергия;3. overall heat-transfer coefficient - общий коэффициент теп

U

Новый большой англо-русский словарь

U I [ju:] n (pl Us, u‘s [ju:z]) 1. 21-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) U-образный, подковообразный U-bolt -

U

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I микро-, 10 в минус 6-й степени II unit 1) единица измерения 2) устройство; узел; блок; прибор 3) звено; элемент

U

Англо-русский словарь общей лексики

I [іѓ] мн. - Us, U's [іѓЄ] 1) (двадцать первая буква англ. алфавита: U - прописная, u - строчная) - U-boat - U-turn 2) (как часть акронима в коротких текстовых с

U

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Урацил, U — пиримидиновое основание, присутствующее во всех живых клетках в составе РНК, комплементарное аденину A (в ДНК — это тимин, T).Англо-русский толковый

U

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Уран (U)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

U

Немецко-русский автосервисный словарь

шины легковых автомобилей для движения со скоростью до 200 км/чDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

U

Англо-русский дополнительный словарь

Union n. союз University n. университет upper n. верхний

U

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцать первая буква немецкого алфавитаII = unit англ.(единица удельной атомной массы)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

U

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от unitединица; единица измеренияEnglish-russian biological dictionary.2013.

U

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать первая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

U

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = UБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

U

Новый большой англо-русский словарь

[ju:] n (pl Us, u's [ju:z])1. 21-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) U-образный, подковообразныйU-bolt - тех. U-о

U

Англо-русский словарь по машиностроению

= UАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

U

Англо-русский словарь по компьютерам

усл. - микро-, 10 в минус 6-й степени II сокр. от unit - 1) единица измерения 2) устройство; узел; блок; прибор 3) звено; элемент

U

Португальско-русский словарь

m = uPortuguese-russian dictionary.2013.

U

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[juː]дядяАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

U

Англо-русский вспомогательный словарь

1. 21-я буква английского алфавита; 2. литера "U"; 3. U-образная форма; 4. ты, вы (сокр. вар.); 5. высший класс, относящийся к высшему классу; 6. форма вежливого

U

Англо-русский словарь по машиностроению

сокр. от unit; = u1) единица измерения2) узел; блок; устройство; элемент; звеноАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

U

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцать первая буква немецкого алфавитаII = Ultra-ультра- (в сложных словах)III = UntergrundbahnМ = метро, метрополитен (знак на звании станции и т. п.)

U

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

U-boltтехн. П-образный, U-образный, стремянка, подковообразныйАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мост

U

Турецко-русский словарь

= -ısor-mak — спрашиватьsoru — вопросTürkçe-rusça sözlük.2013.

U

Польско-русский словарь

предлог. c Р. 1. от; у; иногда не переводится; guziki u koszuli пуговицы от рубашки; palce u nóg, u rąk пальцы йог, рук; koło u wozu колесо телега;2. возле, у, о

U

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от SpannungнапряжениеII сокр. от Umdrehung(en)оборот(ов)III сокр. от UmfangпериметрIV сокр. от UmformerпреобразовательV сокр. от UmschalterпереключательV

U

Венгерско-русский словарь

+1{hang v. betű) У, у;hangsúlyos \u — ударное у+2(ismételve:u-u, u-u-u;kutya ugatásának utánzása} гав! гав!Magyar-orosz szótár.2013.

U

Большой испанско-русский словарь

f24-я буква испанского алфавита у

U

Англо-русский машиностроительный словарь

U-образный, подковообразный (напр. о вале)

U

Словарь компьютерных терминов

U — Сокращение от YOU, принятое при общении в Интернет.

U

Англо-русский автомобильный словарь

вверхEnglish-russian automobile dictionary.2013.

U

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать восьмая буква азербайджанского алфавита.

U

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = u у (буква) U come Udine — "у", как в слове Удине (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II 1) сокр. от unione союз 2) сокр. от

U

Португальско-русский словарь

m = Uу (двадцатая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

U

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[jʊ:]для показа лицам любого возрастаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

U

Итальяно-русский автомобильный словарь

(umidità) влажностьDizionario italiano-russo Automobile.2013.

U

Новый большой англо-русский словарь

u [ju:] n (pl Us, u‘s [ju:z]) 1. 21-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) U-образный, подковообразный U-bolt - т

U

Латинско-русский словарь

u (первоначально V, v)двадцать первая буква латинского алфавита; в сокр.U. — urbs, т. е. RomaA. U. C. — ante urbem condĭtam или ab urbe conditāU. C. — urbis cond

U

Политехнический французско-русский словарь

I mшвеллерII сокр. от différence de potentielразность потенциаловIII сокр. от uraniumуранDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

U

Суахили-русский словарь

1) ты есть;u mwalimu — ты учи́тель?u mzima? — ты здоро́в?2) он (она, оно) есть;mzigo u mzito — груз тяжёл;usiku u mweusi — ночь темна́1) и;arba u ishirini — два́

U

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

- u (unit) 1) единица измерения 2) узел; устройство; блок 3) элемент

U

Англо-русский экономический словарь

университет.university.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

U

Англо-русский сленговый словарь

transcription, транскрипция: [ uju: ] прописная облегченная форма от "you". Думаю, что примеров можно привести так же много, как и на "you".

U

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (you) Вы аббревиатура, принятая в электронной почте (например, Could U please) 2) (Unknown) неопределенное состояние 3) единица измерения высоты устройств, мо

U

Норвежско-русский словарь

pref1) придаёт прилагательному или наречию значение, обратное его основному, не-, без-: uventet — неожиданныйuvirksom — бездеятельныйuvel — нехорошо2) образует с

U

Новый большой англо-русский словарь

I[ju:] n (pl Us, u's [ju:z])1. 21-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) U-образный, подковообразныйU-bolt - тех. U-

U'

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

avv уст. см. dove u'che — см. dovunque Итальяно-русский словарь.2003.

U.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

союзуниверситетверхнийАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

U.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [umpire] третейский судья, арбитр, суперарбитр2) [uniform] единообразный3) [union] союз4) [universal] всеобщий, всемирный; универсальный5) [Utah Reports]

U.

Венгерско-русский словарь

röv. ул.;ld. még utcaMagyar-orosz szótár.2013.

U.

Большой испанско-русский словарь

I сокр. от unidad; = Udad.единицаII воен.; сокр. от Unidad; = Udad.часть

U.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Unfallнесчастный случайII = Urschriftподлинник, оригиналБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

U.

Англо-русский словарь Мюллера

U. I Union noun союз II University noun университет III upper noun верхнийАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

U.

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от unité; = uединицаDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

U.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = undиII = untenвнизу, снизуБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

U/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[upper] — верхнийАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

U1

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип II-A). Заложена 11.2.1935 на верфи «Дойче Верке АГ» (Киль). Спущена на воду 29.6.1935. До 1.3.1940 использовалась в качестве учебной подлодки. Совершила 2 б

U10

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип II-В). Заложена 22.4.1935 на верфи «Германиаверфт» (Киль). Спущена на воду 9.9.1935. Входила в состав учебной (с 11.9.1935), 1-й (с 27.9.1935), 3-й (с 4.10.

U100

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII-В). Заложена 22.5. 1939 на верфи «Германиаверфт» (Киль). Спущена на воду 30.5.1940. Входила в 7-ю флотилию. Совершила 6 боевых походов, в ходе которых п

U1000

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 18.12.1942 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 4.11.1943. Входила в состав 31-й (с 4.11.1943) и 8-й (с 1.8.1944) флотили

U1001

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 31.12.1942 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 18.11.1943. Входила в состав 31-й (с 18.11.1943), 8-й (с 1.8.1944) и 5-й

U1002

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 4.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 30.11.1943. Входила в состав 31-й (с 30.11.1943) и 11-й (с 1.3.1945) флотил

U1003

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 18.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 9.12.1943. Входила в состав 5-й (с 9.12.1943) и 11-й (с 1.9.1944) флотилий

U1004

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 15.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 16.12.1943. Входила в состав 31-й (с 16.12.1943), 7-й (с 1.8.1944) и 11-й

U1005

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 29.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 30.12.1943. Входила в состав 31-й (с 30.12.1943) и 11-й (с 1.2.1945) флоти

U1006

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 30.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 11.1.1944. Входила в состав 31-й (с 11.1.1944) и 11-й (с 1.9.1944) флотили

U1007

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 15.2.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 18.1.1944. Входила в состав 31-й (с 18.1.1944), 1-й (с 1.6.1944), 24-й (с

U1008

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 12.2.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 1.2.1944. Входила в состав 31-й (с 1.2.1944), 24-й (с 1.11.1944), 18-й (с

U1009

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 24.2.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 1.2.1944. Входила в состав 31-й (с 10.2.1944) и 11-й (с 1.11.1944) флотили

U101

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII-В). Заложена 31.3. 1939 на верфи «Германиаверфт» (Киль). Спущена на воду 11.3.1940. Входила в состав 7-й (с 11.3.1940), 26-й (1.3.1942) и 21-й (с 1.4.19

U1010

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 23.2.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 22.2.1944. Входила в состав 31-й (с 22.2.1944) и 11-й (с 1.4.1945) флотили

U1013

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 26.3.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 2.3.1944. Входила в состав 31-й (со 2.3.1944) флотилии. В боевых походах н

U1014

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 25.3.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 14.3.1944. Входила в состав 31-й (с 14.3.1944) и 11-й (с 1.1.1945) флотили

U1015

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 5.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 23.3.1944. Входила в состав 31-й (с 23.3.1944) флотилии. В боевых походах н

U1016

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 2.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 13.4.1944. Входила в состав 31-й (с 4.4.1944) флотилии. В боевых походах не

U1017

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 19.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 13.4.1944. Входила в состав 31-й (с 13.4.1944) и 11-й (с 1.11.1944) флотил

U1018

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 16.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 24.4.1944. Входила в состав 31-й (с 24.4.1944) и 11-й (с 1.12.1944) флотил

U1019

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 28.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 4.5.1944. Входила в состав 31-й (с 4.5.1944) и 11-й (с 1.12. 1944) флотили

U102

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII-В). Заложена 22.5. 1939 на верфи «Германиаверфт» (Киль). Спущена на воду 27.4.1940. Входила в 7-ю флотилию. Совершила 1 боевой поход, в ходе которого по

U1020

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 30.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 17.5.1944. Входила в состав 31-й (с 17.5.1944) и 11-й (с 1.12.1944) флотил

U1021

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 6.5.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 25.5.1944. Входила в состав 31-й (с 25.5.1944) и 11-й (с 1.12.1944) флотили

U1022

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 6.5.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 7.6.1944. Входила в состав 31-й (с 7.6.1944) и 11-й (с 1.2.1945) флотилий.

U1023

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 20.5.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 15.6.1944. Входила в состав 31-й (с 15.6.1944) и 11-й (с 1.3.1945) флотили

U1024

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 20.5.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 28.6.1944. Входила в состав 31-й (с 28.6.1944) и 11-й (с 1.2.1945) флотили

U1025

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 3.6.1943 на верфи «Фленсбургер Шиффсбау-Гез» (Фленсбург). Спущена на воду 12.4.1945. Входила в состав 4-й (с 12.4. 1945) флотилии. В бое

U103

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип IX-B). Заложена 6.9.1939 на верфи «АГ Везер» (Киль). Спущена на воду 5.7.1940. Входила в состав 2-й (с 5.7.1940) и 24-й (с 1.1.1944) флотилий. Совершила 11

Время запроса ( 1.034879765 сек)
T: 1.039560882 M: 1 D: 0